TRYGDEYTELSER, PENSJONER OG GRAVFERDSTILSKUDD

TRYGDEYTELSER, PENSJONER

Dersom den avdøde mottok NAV-pensjon fra folketrygden blir denne utbetalt for dødsmåneden. Vi oppfordrer gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige om å kontakte NAV for mer informasjon.

Dersom den avdøde var medlem av folketrygden, kan det gis behovsprøvd gravferdsstønad og støtte til båretransport. Gravferdsstønad gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Se følgende lenke for mer informasjon. (https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Andre+pensjonsordninger/stønad-ved-gravferd-og-båretransport).

Dersom pårørende gir Begravelsesbyrået fullmakt kan vi gi hjelp til å fylle ut og sende søknad til Nav.

Mange fagforeninger og losjer har ordninger med begravelses-bidrag for medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. De pårørende bør også sjekke om de har rett på utbetaling fra eventuelle forsikringer. Disse ytelsene blir regnet med i beregningen av evt. gravfersstøtte fra NAV.